Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

megnifik
4082 ca2d

April 15 2017

megnifik
0144 6218 500
Reposted byki-adi ki-adi

April 10 2017

megnifik
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
megnifik
1890 8dfa 500
Reposted frommisiapa misiapa viahope24 hope24
megnifik
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viahope24 hope24
megnifik
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund viahope24 hope24

April 02 2017

megnifik
3934 4857
Reposted frompesy pesy
megnifik
9641 37ea
Reposted frompesy pesy
1585 c2c4
megnifik
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
Reposted fromSkydelan Skydelan viawalkthemoon walkthemoon
megnifik
5656 b64f 500
Reposted frommountains mountains

March 22 2017

megnifik
7020 0d17 500
Reposted fromspecific-humor specific-humor viabrocat brocat
megnifik
9397 82a1
it made me smile
Reposted fromsaku saku viabrocat brocat
megnifik
Reposted frommeem meem viarrandom rrandom
megnifik
9547 4895
Reposted fromfelicka felicka viafilmowy filmowy
megnifik
5653 8469
Reposted fromscorpix scorpix viaintotheforest intotheforest

March 21 2017

megnifik
7482 d740
Reposted fromillidan illidan viamarcimo marcimo
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Reposted fromthebonapartiers thebonapartiers viamarcimo marcimo
megnifik
7479 d1b8
Reposted fromsiegmunda siegmunda viatomczan tomczan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl